تخته نردِ زندگی
---------- ترانه
محمود ناظری
تاس از تو، بازی از من
زندگی  یه تخته نرده
روزگاره  رو به رومون
رو به روش  یک زن ومرده


تاسِ خوب  اوردن  از تو
مهره هارو  من  می شونم
جفت شیش اگه بیاری
قدرشونو خوب  می دونم


اگه  هم  تک – دو  بیاری
به حسابت  نمی ذارم
مهره ها رو هرجوری هست
بهترین  جاها  می کارمتاس از من ، بازی  از تو
زندگی  یه تخته  نرده
روزگاره  رو به رومون
روبه روش  یک زن و مرده
تاسِ من انگار  بد اومد
مهره رو  خوب  ننشوندی
یه دست  روزگار پیش افتاد
تو چرا  پا  پس  کشوندی


تاس بخته ، مهره فرصت
تویِ این بازیِ تکرار
روزگارم  که حریفه
برد و باختش میشه بسیارتاس هنوز  تو  دستمونه
مهره هارو  باز  می چینیم

با یه باخت از  رو  نمی ریم
رو  به  روزگار  می شینیمتاس از ما،  بازی از ما
زندگی  یه  تخته نرده
روزگاره  رو به رومون
رو به روش  جفت زن و مرده ...

... محمود ناظری