کریاس، پایگاه تخصصی ادبیات پارسی
دربـــاره
مــن
- دکترای طراحی صنعتی
- عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

|    آخرین فعالیت های ایشان در کریاس    |
آخـــریـن
آثــار
شعر | مَنِ مَن تاریخ ارسال: 14 / 10 / 1394
آخـــریـن
نظرات
 در مورد شعر درد مضمن
ممنون. بیت آخر ویرایش شد: من می روم ز ...
|    فهرست آثار ایشان در کریاس    |
شعر
تعداد شعر ها: 33